Dock Totals - September 10, 2019


Dock Totals -
September 10, 2019

Dock Totals

Landing Boats Anglers Dock Totals Audio
Dana Wharf Sportfishing
Dana Point, CA
9 Boats
9 Trips
133 Anglers 55 Calico Bass, 42 Vermilion Rockfish, 38 Bocaccio, 36 Sculpin, 25 Rockfish, 21 Whitefish, 13 Bluefin Tuna, 11 Yellowfin Tuna, 850 Calico Bass Released
Davey's Locker
Newport Beach, CA
3 Boats
3 Trips
135 Anglers 200 Rockfish, 126 Whitefish, 66 Bluefin Tuna, 53 Bocaccio, 25 Blue Perch, 21 Yellowfin Tuna, 20 Vermilion Rockfish, 18 Sculpin, 5 Sanddab, 3 Sheephead, 1 Calico Bass, 1 Yellowtail
Oceanside Sea Center
Oceanside, CA
1 Boats
1 Trips
16 Anglers 97 Rockfish, 9 Whitefish, 2 Sculpin, 2 Bonito, 1 Calico Bass, 1 Sand Bass, 30 Calico Bass Released, 8 Sand Bass Released
H&M Landing
San Diego, CA
7 Boats
8 Trips
121 Anglers 519 Yellowfin Tuna, 95 Rockfish, 25 Bluefin Tuna, 3 Sculpin, 2 Calico Bass, 1 Sand Bass
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
10 Boats
12 Trips
287 Anglers 792 Yellowfin Tuna, 110 Rockfish, 52 Whitefish, 47 Bluefin Tuna, 13 Calico Bass, 9 Bonito, 2 Sheephead, 1 Lingcod, 1 Skipjack Tuna, 50 Calico Bass Released
22nd Street Landing
San Pedro, CA
4 Boats
4 Trips
86 Anglers 91 Rockfish, 62 Bluefin Tuna, 25 Whitefish, 25 Yellowfin Tuna, 17 Calico Bass, 15 Yellowtail, 5 Barracuda, 2 Sheephead, 2 Skipjack Tuna, 1 Sculpin, 1 Opaleye
Sea Landing
Santa Barbara, CA
2 Boats
2 Trips
28 Anglers 52 Kelp Bass, 50 Whitefish, 36 Rockfish, 5 Sand Bass, 5 Sheephead, 1 White Seabass (up to 15 pounds), 240 Kelp Bass Released
Long Beach Sportfishing
Long Beach, CA
1 Boats
1 Trips
22 Anglers 100 Rockfish, 20 Salmon Grouper, 15 Whitefish, 15 Red Snapper, 10 Sculpin, 8 Sand Bass, 1 Calico Bass, 2 Sand Bass Released
Marina Del Rey Sportfishing
Marina Del Rey, CA
2 Boats
2 Trips
34 Anglers 243 Rockfish, 35 Bocaccio, 2 Sheephead, 1 Lingcod
Helgrens Sportfishing
Oceanside, CA
1 Boats
1 Trips
21 Anglers 19 Whitefish, 15 Red Rockfish, 4 Calico Bass, 4 Bonito, 3 Rockfish, 87 Calico Bass Released
Channel Islands Sportfishing
Oxnard, CA
4 Boats
4 Trips
75 Anglers 290 Whitefish, 138 Rockfish, 49 Calico Bass, 25 Blue Perch, 16 Sheephead, 8 Sculpin, 1 Lingcod
LA Waterfront Cruises and Sportfishing
San Pedro, CA
1 Boats
1 Trips
12 Anglers 24 Blue Perch, 18 Calico Bass, 11 Whitefish, 2 Sheephead, 1 Barracuda
Ventura Harbor Sportfishing
Ventura, CA
1 Boats
1 Trips
24 Anglers 15 Calico Bass, 10 Rockfish, 2 Yellowtail, 1 Barracuda, 1 Sheephead
Fisherman's Landing
San Diego, CA
3 Boats
3 Trips
73 Anglers 307 Yellowfin Tuna, 27 Bluefin Tuna
Point Loma Sportfishing
San Diego, CA
2 Boats
2 Trips
40 Anglers 171 Yellowfin Tuna, 8 Bluefin Tuna