Dock Totals - September 21, 2023


Dock Totals -
September 21, 2023

Dock Totals

Landing Boats Anglers Dock Totals Audio
Dana Wharf Sportfishing
Dana Point, CA
4 Boats
4 Trips
89 Anglers 78 Bluefin Tuna, 24 Sheephead, 11 Yellowfin Tuna, 4 Sculpin, 3 Calico Bass, 2 Dorado, 1 Sand Bass, 40 Calico Bass Released
Morro Bay Landing
Morro Bay, CA
2 Boats
2 Trips
26 Anglers 110 Rockfish, 82 Red Rockfish, 68 Bocaccio
Davey's Locker
Newport Beach, CA
3 Boats
4 Trips
73 Anglers 225 Rockfish, 27 Bluefin Tuna, 20 Whitefish, 10 Yellowfin Tuna
Channel Islands Sportfishing
Oxnard, CA
5 Boats
5 Trips
72 Anglers 351 Whitefish, 255 Rockfish, 34 Calico Bass, 22 Sheephead, 18 Lingcod, 2 Sculpin, 1 Rock Sole
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
5 Boats
6 Trips
123 Anglers 52 Rockfish, 51 Dorado, 51 Yellowfin Tuna, 50 Bluefin Tuna, 34 Calico Bass, 8 Sheephead, 1 Whitefish, 1 Yellowtail, 100 Calico Bass Released
Redondo Beach Sportfishing
Redondo Beach, CA
1 Boats
1 Trips
23 Anglers 41 Calico Bass, 12 Sheephead, 8 Blue Perch, 8 Whitefish, 6 Sand Bass, 1 Bonito
Marina Del Rey Sportfishing
Marina Del Rey, CA
1 Boats
1 Trips
0 Anglers
Patriot Sportfishing
Avila Beach, CA
1 Boats
1 Trips
8 Anglers 29 Red Rockcod (up to 10 pounds), 4 Rockcod
Long Beach Sportfishing
Long Beach, CA
2 Boats
2 Trips
58 Anglers 145 Sculpin, 58 Bluefin Tuna, 15 Sand Bass, 10 Yellowfin Tuna, 6 Sheephead, 1 Dorado
Santa Barbara Landing
Santa Barbara, CA
1 Boats
1 Trips
17 Anglers 170 Whitefish, 136 Rockfish, 34 Sheephead
H&M Landing
San Diego, CA
5 Boats
5 Trips
146 Anglers 66 Bluefin Tuna (up to 60 pounds), 25 Dorado, 20 Yellowfin Tuna, 1 Yellowtail
Fisherman's Landing
San Diego, CA
3 Boats
3 Trips
82 Anglers 88 Bluefin Tuna, 16 Dorado, 1 Yellowfin Tuna
22nd Street Landing
San Pedro, CA
1 Boats
1 Trips
30 Anglers 60 Bluefin Tuna, 3 Dorado